• AKTUALITY
  • SÚČASNOSŤ
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Výberové konanie na pozíciu riaditeľ/ka MŠ Pribeta

OBEC PRIBETA, HLAVNÁ 113, 946 55 Pribeta

zastúpená starostom obce Norbertom Zsitvom v y h l a s u j e podľa ustanovenia § 3 a § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

VÝBEROVÉ KONANIE

na obsadenie funkcie

riaditeľa/-ky  Materskej školy, Kvetná 39, 946 55 Pribeta

s nástupom od 1.7.2019

Požadované kvalifikačné predpoklady pre uchádzačov:

   - odborná a pedagogická spôsobilosť požadovaná pre materské školy v zmysle vyhlášky MŠ SR č.                

   437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady  a osobitné kvalifikačné požiadavky 

   pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,

- 1. atestácia podľa zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných

   zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

    - najmenej päť rokov pedagogickej praxe,

Iné kritériá a požiadavky:

   - bezúhonnosť,

   - znalosť príslušnej legislatívy,

   - komunikatívnosť,

   - riadiace a organizačné schopnosti,

   - osobné a morálne predpoklady,

   - zdravotná spôsobilosť na prácu,

   - spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku,

   - práca s počítačom (práca s internetom, Excel, Word, PowerPoint a iné.).

Zoznam dokladov, ktoré účastník predkladá do výberového konania:

   - písomná prihláška do výberového konania,

   - profesijný životopis,

   - overené kópie dokladov o vzdelaní,

   - doklad o bezúhonnosti – výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,

   - potvrdenie o požadovanej dĺžke výkonu pedagogickej činnosti,

   - písomne spracovaná koncepcia rozvoja materskej školy,

   - lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti pedagogického zamestnanca na

     výkon pedagogickej činnosti,

   - písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania podľa

     zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

     neskorších predpisov.

Prihlášky zasielajte v termíne do 10. mája 2019 do 10:00 hod. (rozhodujúci je dátum doručenia do podateľne) na adresu:

Obecný úrad Pribeta, Hlavná 113, 946 55 Pribeta

Obálku označte: „Výberové konanie – riaditeľ MŠ“.

                            „ Neotvárať“

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania

uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Uchádzačom, ktorí splnia podmienky, bude

termín a miesto výberového konania oznámený písomne najmenej 7 dní pred jeho konaním.

V Pribete,  dňa 11.4.2019                                         

Norbert Zsitva, starosta obce

Zoznam aktualít

Výberové konanie na pozíciu riaditeľ/ka MŠ Pribeta
Oznámenie o strategickom dokumente - Plán udržateľnej mobility NSK
FOTOSÚŤAŽ - FOTÓPÁLYÁZAT!
Verejná vyhláška - nájomné byty 6 b.j. - stavebné povolenie
Materská škola - oznámenie o začatí stavebného konania
Úroveň vytriedenia
Verejná vyhláška - začatie územného konania - závlahový systém - Agrocontract Mikuláš, a.s.
Verejná vyhláška - príjazdová komunikácia k nájomným bytom
Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky - Európai parlamenti választások a Szlovák Köztársaság területén
Registrácia ošípaných
1 2 3 4 [>]

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Správy SME: