• AKTUALITY
  • SÚČASNOSŤ
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Zverejnenie zámeru

Obec Pribeta, ako dotknutá obec, v zmysle zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona")

oznamuje verejnosti nasledovné:

Navrhovateľ – OBEC PRIBETA, Hlavná 113, 946 55 Pribeta, IČO: 00306649, zastúpená starostom obce Jozefom Košom predložila dňa 14.5.2018 Okresnému úradu Komárno, odboru starostlivosti o životné prostredie podľa § 22 zákona

Zámer navrhovanej činnosti:

Odkanalizovanie obce Pribeta a Čistiareň odpadových vôd Pribeta"


Do uvedeného zámeru je možné nahliadnuť každý pracovný deň okrem piatku v čase od 8:00 - 15:30 hod., v piatok od 8:00 – 13:00 hod. na Obecnom úrade Pribeta, Hlavná 113, 946 55 Pribeta, v kancelárii starostu obce.

Zámer je zverejnený aj na webovej stránke:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/odkanalizovanie-obce-pribeta-cistiaren-odpadovych-vod-pribeta

Verejnosť môže svoje písomné stanovisko k zámeru doručiť na adresu:
Okresný úrad  Komárno

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Nám. gen. Klapku 7

945 01 Komárno

do 21 dní od zverejnenia zámeru na webovom sídle ministerstva

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/odkanalizovanie-obce-pribeta-cistiaren-odpadovych-vod-pribeta

alebo od zverejnenia oznámenia podľa §23 ods. 3 zákona.

v Pribete, 18.5.2018

                                                                                 

Jozef Koša, starosta obce

Zoznam aktualít

Rozhodnutie - Odkanalizovanie obce Pribeta a Čistiareň odpadových vôd Pribeta
Voľné pracovné miesto - učiteľ MŠ
Dni obce Pribeta - 2018 - Perbetei Falunapok
Ochrana osobných údajov
Zverejnenie zámeru
Darujte 2% z daní do Pribety - Ajándékozza adója 2%-át Perbetére
Zníženie energetickej náročnosti budovy OcÚ Pribeta
Komunitné centrum - Közösségi központ
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce 2017 - 2024
Komunitný plán sociálnych služieb 2017- 2022
1 2 3 [>]

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Správy SME: