• AKTUALITY
  • SÚČASNOSŤ
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Oznámenie v zmysle § 23 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie - Értesítés

OZNÁMENIE

OBEC PRIBETA oznamuje, že dňa 05.12.2018 v zmysle § 23 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní  vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov bolo doručené oznámenie o zámere navrhovanej činnosti spoločnosti AGROCONTRACT Mikuláš a.s., 946 55 Dubník, časť Mikuláš 631, IČO: 36 521 094 „Mikuláš – závlaha pozemkov“. Do predloženého zámeru verejnosť môže nahliadnuť na tunajšom obecnom úrade v pracovných dňoch, najneskôr do 31.12.2018. Verejnosť svoje písomné stanovisko môže doručiť do uvedeného termínu Okresnému úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie, Podzámska 25, 940 01 Nové Zámky.

Toto oznámenie bolo na úradnej tabuli a na internetovej stránke obce Pribeta

vyvesené dňa 07.12.2018

V Pribete, dňa 07.12.2018

                                                                  

Jozef  Koša v.r., starosta obce

Zoznam aktualít

Oznámenie v zmysle § 23 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie - Értesítés
Verejná vyhláška - nájomné bytové domy 2 x 6 b.j.
Oznámenie nastúpenia náhradníka
Výsledky volieb do samosprávy obce Pribeta dňa 10.11.2018
Verejná vyhláška - oznámenie o začatí stavebného konania - Odkanalizovanie obce Pribeta
Ochrana osobných údajov
Zníženie energetickej náročnosti budovy OcÚ Pribeta
Komunitné centrum - Közösségi központ
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce 2017 - 2024
Komunitný plán sociálnych služieb 2017- 2022
1 2 3 [>]

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Správy SME: