• AKTUALITY
  • SÚČASNOSŤ
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Nasledovné zasadnutie OZ: 26.11.2019 o 17:00 na obecnom úrade.

S t a r o s t a   o b c e   P r i b e t a

                                                                                                                                                      v Pribete, dňa 20.11.2019    

P O Z V Á N K A

       V súlade so zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Rokovacím poriadkom Obecného zastupiteľstva  v Pribete

z v o l á v a m

                    14. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce  P r i b e t a,

       ktoré sa uskutoční v zasadacej miestnosti obecného úradu

dňa 26.11.2019  /v utorok/  o 17:00  hodine.

Program rokovania:

1. Otvorenie zasadnutia

2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice

3. Kontrola plnenia uznesení – Ing. Soňa Zahorcseková, prednostka OcÚ   

4. Správa o činnosti obecnej polície – Peter Lengyel, náčelník obecnej polície        

5. Správa o kontrolnej činnosti – Mgr. Endre Kovács-Csomor, hlavný kontrolór obce
6. Úprava rozpočtu obce Pribeta na rok 2019 – Norbert Zsitva, starosta obce

7. Príloha č. 2 k VZN obce Pribeta č. 2/2011 - o určovaní názvu ulíc a iných verejných priestranstiev na území obce Pribeta – Zoznam verejných priestranstiev – parkov v obci Pribeta – Ing. Soňa Zahorcseková, prednostka OcÚ

8. Zhodnotenie výšky miestnych daní a poplatkov – Norbert Zsitva, starosta obce

9. Návrhy poslancov na zapracovanie príjmov a výdavkov do budúcoročného rozpočtu obce – poslanci OZ

10. Pokyn na začatie inventarizácie majetku obce – Ing. Soňa Zahorcseková, prednostka OcÚ

11. Žiadosti občanov a organizácií

12. Rôzne

13. Interpelácie poslancov

14. Schválenie uznesenia a záver

Norbert Zsitva           

starosta obce


Zoznam aktualít

Verejná vyhláška o začatí spojeného územného a stavebného konanie - Prestavba a prístavba k rodinnému domu súp. č. 92
ZAČATIE SPRÁVNEHO KONANIA O NARIADENÍ ODSTRÁNENIA NEPOVOLENÝCH ZMIEN USKUTOČNENÝCH NA STAVBE "RODINNÉHO DOMU SÚP. Č. 595" K.Ú. PRIBETA
OZNÁMENIE O ZAČATÍ STAVEBNÉHO KONANIA - Nájomný bytový dom 8 b.j. a spevnené plochy
Okliesnenie stromov
Plán udržateľnej mobility NSK
Voľby do NR SR - 29.2.2020
Úroveň vytriedenia
Nasledovné zasadnutie OZ: 26.11.2019 o 17:00 na obecnom úrade.
Registrácia ošípaných
Projekt pomoc odkázaným - Podpora opatrovateľskej služby
1 2 3 [>]

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Správy SME: