• AKTUALITY
  • SÚČASNOSŤ
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Nasledovné zasadnutie OZ: 3.3.2020 o 17:00 na obecnom úrade.

P O Z V Á N K A

       V súlade so zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Rokovacím poriadkom Obecného zastupiteľstva  v Pribete

z v o l á v a m

19. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce  P r i b e t a,

ktoré sa uskutoční v zasadacej miestnosti obecného úradu

dňa 3.3.2020  /v utorok/  o 17:00  hodine.

Program rokovania:

1. Otvorenie zasadnutia

2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice

3. Kontrola plnenia uznesení – Ing. Soňa Zahorcseková, prednostka OcÚ   

4. Správa o činnosti obecnej polície – Peter Lengyel, náčelník obecnej polície        

5. Správa o kontrolnej činnosti za rok  – Mgr. Endre Kovács-Csomor, hlavný kontrolór obce

6. Predloženie správy o výsledku inventarizácie majetku obce za rok 2019 – Ing. Gabriela Laczová, sam. ref. OcÚ pre účtovníctvo

7. Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rady školy pri ZŠ, ZŠ s VJM a MŠ s VJM - Norbert Zsitva, starosta obce

8. Správy o vyhodnotení činnosti komisií OZ za rok 2019 a prezentácie plánov práce komisií na rok 2020 – predsedovia komisií OZ

9. Schválenie kontrolnej skupiny na vykonávanie preventívnych protipožiarnych kontrol – Zoltán Zahorcsek, zástupca starostu obce

10. Schválenie žiadostí o finančný príspevok z rozpočtu obce Pribeta na rok 2020 – Komisia finančná a pre správu obecného majetku

11. Žiadosti občanov a organizácií

12. Rôzne

13. Interpelácie poslancov

14. Záver

Norbert Zsitva           

starosta obce


Zoznam aktualít

Informácie ku koronavírusu
Verejná vyhláška - územné konanie - rozhodnutie - INS_FTTH_HURB_04_PRBE_Pribeta
Wifi pre Teba v obci Pribeta
Okliesnenie stromov
Voľby do NR SR - 29.2.2020
Úroveň vytriedenia
Nasledovné zasadnutie OZ: 3.3.2020 o 17:00 na obecnom úrade.
Registrácia ošípaných
Projekt pomoc odkázaným - Podpora opatrovateľskej služby
Výsledky volieb do samosprávy obce Pribeta dňa 10.11.2018
1 2 3 [>]

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Správy SME: