• AKTUALITY
  • SÚČASNOSŤ
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Nasledovné zasadnutie OZ: 29.4.2020 o 17:00 v kultúrnom dome

S t a r o s t a   o b c e   P r i b e t a

                                                                                                                                                                    v Pribete, dňa 24.4.2020    

P O Z V Á N K A

       V súlade so zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Rokovacím poriadkom Obecného zastupiteľstva  v Pribete

z v o l á v a m

20. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce  P r i b e t a,

ktoré sa uskutoční vo veľkej sále kultúrneho domu

dňa 29.4.2020  /v stredu/  o 17:00  hodine.

Program rokovania:

1. Otvorenie zasadnutia

2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice

3. Kontrola plnenia uznesení – Ing. Soňa Zahorcseková, prednostka OcÚ           

4. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2020 – Mgr. Endre Kovács-Csomor, hlavný kontrolór obce

5. Informácie ku koronavírusu, Norbert Zsitva, starosta obce

6. Úprava rozpočtu obce Pribeta na rok 2020, Norbert Zsitva, starosta obce

7. Žiadosti občanov a organizácií

8. Rôzne

9. Interpelácie poslancov

10. Záver

Zasadnutie sa bude konať bez účasti verejnosti.

Norbert Zsitva           

starosta obce

VYVESENÉ: 24.4.2020

Zoznam aktualít

Zápis detí do materskej školy
Informácie ku koronavírusu
Verejná vyhláška - územné konanie - rozhodnutie - INS_FTTH_HURB_04_PRBE_Pribeta
Wifi pre Teba v obci Pribeta
Okliesnenie stromov
Voľby do NR SR - 29.2.2020
Úroveň vytriedenia
Nasledovné zasadnutie OZ: 29.4.2020 o 17:00 v kultúrnom dome
Registrácia ošípaných
Projekt pomoc odkázaným - Podpora opatrovateľskej služby
1 2 3 [>]

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Správy SME: