• AKTUALITY
  • SÚČASNOSŤ
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Nasledovné zasadnutie OZ: 11.6.2019 o 17:00 na obecnom úrade

S t a r o s t a   o b c e   P r i b e t a

                                                                                                                                              v Pribete, dňa 5.6.2019    

P O Z V Á N K A

       V súlade so zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Rokovacím poriadkom Obecného zastupiteľstva  v Pribete

z v o l á v a m

  1. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce  P r i b e t a,

                              ktoré sa uskutoční v zasadacej miestnosti obecného úradu

dňa 11.6.2019  /v utorok/  o 17:00  hodine.

Program rokovania:

1. Otvorenie zasadnutia

2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice

3. Kontrola plnenia uznesení – Ing. Soňa Zahorcseková, prednostka OcÚ   

4. Správa o činnosti obecnej polície – Peter Lengyel, náčelník obecnej polície        

5. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2019 – Mgr. Endre Kovács-Csomor, hlavný kontrolór obce

6. Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2019 - Mgr. Endre Kovács-Csomor, hlavný kontrolór obce

7. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Pribeta za rok 2018 - Mgr. Endre Kovács-Csomor, hlavný kontrolór obce

8. Záverečný účet obce Pribeta za rok 2018 – Norbert Zsitva, starosta obce

9. Úprava rozpočtu obce Pribeta na rok 2019 - Norbert Zsitva, starosta obce

10. Všeobecne záväzné nariadenie obce Pribeta o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach č. 1/2019 – Ing. Soňa Zahorcseková, prednostka OcÚ

11. Dodatok č. 2 k Zásadám odmeňovania Obecného zastupiteľstva v Pribete – poslanci OZ

12. Schválenie prenájmu nebytových priestorov, pozemkov a bytov vo vlastníctve Obce Pribeta – Norbert Zsitva, starosta obce

13. Schválenie predloženia žiadosti o dotáciu  a spolufinancovanie projektu na podporu zlepšenia dopravno-bezpečnostnej situácie v obci – Norbert Zsitva, starosta obce

14. Žiadosti občanov a organizácií

15. Rôzne

16. Interpelácie poslancov

17. Záver

Norbert Zsitva, starosta obce


Zoznam aktualít

Dni obce Pribeta - Perbetei Falunapok
Verejná vyhláška - plynovod k nájomným bytom 2x 6 b.j.
Úroveň vytriedenia
Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky - Európai parlamenti választások a Szlovák Köztársaság területén
Registrácia ošípaných
Projekt pomoc odkázaným - Podpora opatrovateľskej služby
Nasledovné zasadnutie OZ: 11.6.2019 o 17:00 na obecnom úrade
Výsledky volieb do samosprávy obce Pribeta dňa 10.11.2018
Komunitné centrum v obci Pribeta
Program odpadového hospodárstva
1 2 3 [>]

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Správy SME: