• AKTUALITY
  • SÚČASNOSŤ
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Nasledovné zasadnutie OZ: 24.4.2019 o 17:00 na obecnom úrade

S t a r o s t a   o b c e   P r i b e t a

                                                                                                                                    v Pribete, dňa  17.4.2019    

P O Z V Á N K A

       V súlade so zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Rokovacím poriadkom Obecného zastupiteľstva  v Pribete

z v o l á v a m

  1. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce  P r i b e t a,

                              ktoré sa uskutoční v zasadacej miestnosti obecného úradu

dňa 24.4.2019  /v stredu/  o 17:00  hodine.

Program rokovania:

1. Otvorenie zasadnutia

2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice

3. Výstavba nájomných bytov v obci – Norbert Zsitva, starosta obce

4. Rôzne

5. Interpelácie poslancov

6. Záver

Norbert Zsitva           

starosta obce

VYVESENÉ: 17.4.2019

Zoznam aktualít

Výberové konanie na pozíciu riaditeľ/ka MŠ Pribeta
Oznámenie o strategickom dokumente - Plán udržateľnej mobility NSK
FOTOSÚŤAŽ - FOTÓPÁLYÁZAT!
Verejná vyhláška - nájomné byty 6 b.j. - stavebné povolenie
Materská škola - oznámenie o začatí stavebného konania
Úroveň vytriedenia
Verejná vyhláška - začatie územného konania - závlahový systém - Agrocontract Mikuláš, a.s.
Verejná vyhláška - príjazdová komunikácia k nájomným bytom
Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky - Európai parlamenti választások a Szlovák Köztársaság területén
Registrácia ošípaných
1 2 3 4 [>]

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Správy SME: