• AKTUALITY
  • SÚČASNOSŤ
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Nasledovné zasadnutie OZ: 10.12.2018 o 17:00 hod.v kultúrnom dome

 

S t a r o s t a   o b c e   P r i b e t a

                                                                                                                                                                                        v Pribete, dňa 6.12.2018    

P O Z V Á N K A

       V súlade so zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Rokovacím poriadkom Obecného zastupiteľstva  v Pribete

z v o l á v a m

ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce  P r i b e t a,

ktoré sa uskutoční v miestnosti č. 22 v kultúrnom dome

dňa 10.12.2018  /v pondelok/  o 17:00  hodine.

Program rokovania:

1. Úvod

    1.1. Otvorenie zasadnutia

    1.2. Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice

    1.3. Informácie predsedu miestnej volebnej komisie o výsledku voľby starostu obce a volieb     

           do obecného zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení o zvolení

    1.4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia 

           ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom

    1.5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva

    1.6. Príhovor novozvoleného starostu obce

2.   Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia OZ 

3.   Správa starostu obce o poverení zástupcu starostu obce
4.   Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva
5.   Voľba návrhovej, mandátovej a volebnej komisie a návrh na zriadenie komisií obecného 

       zastupiteľstva, voľba ich predsedov a členov

6.   Správa mandátovej komisie
7.   Určenie platu starostu obce

8.   Schválenie Zásad odmeňovania Obecného zastupiteľstva v Pribete

9.   Určenie sobášiacich

10. Odvolanie a vymenovanie zástupcov zriaďovateľa do rady školy
11. Určenie spádových ulíc poslancov OZ

12. Návrh dodatku č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Pribeta č. 4/2009

      o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe určenia a výške úhrady za poskytnutú sociálnu

      službu na území obce Pribeta – Ing. Soňa Zahorcseková, prednostka OcÚ

13. Schválenie delegátov do orgánov Dvory a okolie, združenie obcí

14. Diskusia

15. Schválenie uznesenia a záver

Jozef Koša                                                                                                                         

starosta obce

Zoznam aktualít

Oznámenie v zmysle § 23 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie - Értesítés
Verejná vyhláška - nájomné bytové domy 2 x 6 b.j.
Oznámenie nastúpenia náhradníka
Výsledky volieb do samosprávy obce Pribeta dňa 10.11.2018
Verejná vyhláška - oznámenie o začatí stavebného konania - Odkanalizovanie obce Pribeta
Ochrana osobných údajov
Zníženie energetickej náročnosti budovy OcÚ Pribeta
Komunitné centrum - Közösségi központ
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce 2017 - 2024
Komunitný plán sociálnych služieb 2017- 2022
1 2 3 [>]

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Správy SME: