• AKTUALITY
 • SÚČASNOSŤ
 • SAMOSPRÁVA
 • KULTÚRA
 • DOKUMENTY
 • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Výberové konanie - Pályázati felhívás

OBEC PRIBETA

Hlavná č. 113, 946 55 Pribeta

Obec Pribeta v zmysle § 4 ods.1 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení ich neskorších predpisov

v y h l a s u j e   v ý b e r o v é   k o n a n i e

na obsadenie funkcie riaditeľa

Základnej školy,

Pavilón B, Školská ulica 26, 946 55 Pribeta

s nástupom od 7.11.2017

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v požadovanom študijnom odbore podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov
 • kariérový stupeň „pedagogický zamestnanec s I. atestáciou“ podľa § 27 ods. 5 alebo § 61 ods. 7 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
 • bezúhonnosť
 • zdravotná spôsobilosť
 • ovládanie štátneho jazyka

Iné kritériá a požiadavky

 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • riadiace a organizačné schopnosti
 • znalosť legislatívy v oblasti školstva
 • znalosť práce s PC

Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť o účasť vo výberovom konaní
 • overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní a 1. atestácie
 • potvrdenie o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti
 • profesijný životopis
 • výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
 • lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti (nie staršie ako 3 mesiace)
 • návrh koncepcie rozvoja školy (max. 3 strany)
 • súhlas s použitím osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle

zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Uzávierka prihlášok do výberového konania je 16. októbra 2017 o 10:00

Prihlášky možno doručiť osobne alebo zaslať v uzavretej obálke s označením:

             „Výberové konanie – Základná škola, Pavilón B, Školská ulica 26, Pribeta“

na adresu Obecný úrad Pribeta, Hlavná č. 113, 946 55  Pribeta

Bližšie informácie poskytneme na tel.č.: 035/76 93 101

V Pribete, 18.9.2017                                                                                          Jozef Koša, v.r.

                                                                                                                     starosta Obce Pribeta

Zoznam aktualít

Zámer predaja pozemkov
Voľby do orgánov samosprávnych krajov - Választások a regionális önkormányzati szervekbe
Výberové konanie - Pályázati felhívás
Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní členov a náhradníkov do OVK k voľbám do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017
Voľby do orgánov samosprávnych krajov - Választások a regionális önkormányzati szervekbe
Komunitné centrum - Közösségi központ
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce 2017 - 2024
Komunitný plán sociálnych služieb 2017- 2022
Zmena ordinačných hodín detskej lekárky - Változás a gyermekorvos rendelési idejében
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky - 5.3.2016 - Választások a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsába
1 2 3 [>]

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Správy SME: