• AKTUALITY
 • SÚČASNOSŤ
 • SAMOSPRÁVA
 • KULTÚRA
 • DOKUMENTY
 • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Zámer predaja pozemkov

U z n e s e n i e

č. 539/2017

Obecné zastupiteľstvo  v Pribete

schvaľuje

zámer predaja pozemkov

parc. č. 2029/1 – zastavané plochy o výmere 519 m2 v celosti, parc. reg. C KN a parc. č. 2029/2 – záhrady o výmere 487 m2 v celosti, parc. reg. C KN v zmysle geometrického plánu vyhotoveného MHLGEO s.r.o., Záhradnícka 16, Komárno dňa 5.9.2017 č. 35974672-245/2017, ktoré sú vo vlastníctve Obce Pribeta

v prospech:

Kollár Tamás, rod. Kollár a Petra Kollárová, rod. Šándorová, Cintorínska 1280/9, Pribeta do BSM

za kúpnu cenu 3 eur/m2.

podľa §9a ods. 8 písm. e)  Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Ide o predaj pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa, nakoľko žiadatelia plánujú na uvedenom pozemku postaviť rodinný dom, čo prispeje k rozvoju obce.

U z n e s e n i e

č. 540/2017

Obecné zastupiteľstvo  v Pribete

schvaľuje

zámer predaja pozemkov

parc. č. 2028 – záhrada o výmere 573 m2 v celosti, parc. reg. C KN v zmysle geometrického plánu vyhotoveného MHLGEO s.r.o., Záhradnícka 16, Komárno dňa 5.9.2017 č. 35974672-245/2017, ktorý  je vo vlastníctve Obce Pribeta

v prospech:

Mgr. Andrea Šukolová, rod. Šukolová, Mierová 53, Pribeta v podiele 1/1

za kúpnu cenu 3 eur/m2.

podľa §9a ods. 8 písm. e)  Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Ide o predaj pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa, nakoľko žiadateľka plánuje na uvedenom pozemku postaviť rodinný dom, čo prispeje k rozvoju obce.

U z n e s e n i e

č. 541/2017

Obecné zastupiteľstvo  v Pribete

schvaľuje

zámer predaja pozemkov

parc. č. 2027 – záhrada o výmere 573 m2 v celosti, parc. reg. C KN v zmysle geometrického plánu vyhotoveného MHLGEO s.r.o., Záhradnícka 16, Komárno dňa 5.9.2017 č. 35974672-245/2017, ktorý je vo vlastníctve Obce Pribeta

v prospech:

Alexandra Paulisová, rod. Paulisová, Komárňanská 59, Nové Zámky v podiele 1/1

za kúpnu cenu 3 eur/m2.

podľa §9a ods. 8 písm. e)  Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Ide o predaj pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa, nakoľko žiadateľka plánuje na uvedenom pozemku postaviť rodinný dom, čo prispeje k rozvoju obce.

U z n e s e n i e

č. 542/2017    

Obecné zastupiteľstvo  v Pribete

schvaľuje

zámer predaja pozemkov

diel 2 o výmere 16 m2 a diel 3 o výmere 51 m2 s pričlenením k parcele č. 2026/3 v pôvodnej výmere 265m2, záhrady, parc. reg. C KN v zmysle geometrického plánu vyhotoveného MHLGEO s.r.o., Záhradnícka 16, Komárno dňa 5.9.2017 č. 35974672-245/2017, ktoré sú vo vlastníctve Obce Pribeta

v prospech:

Mariána Lengyela a Adely  Lengyelovej, rod. Makaiovej, Komárňanská 44, Pribeta do BSM

za kúpnu cenu 3 eur/m2.

podľa §9a ods. 8 písm. e)  Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Ide o predaj pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa, nakoľko žiadatelia vlastnia záhradu v susedstve a predajom týchto dielov sa vyrovná hranica ich pozemku.

U z n e s e n i e

č. 543/2017    

Obecné zastupiteľstvo  v Pribete

schvaľuje

zámer predaja pozemkov

 • parc. č. 2070/3 – záhrady o výmere 1332 m2 v celosti, parc. reg C KN
 • parc. č. 2070/4 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 76 m2 v celosti, parc. reg C KN
 • parc. č. 2070/11 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 57 m2 v celosti, parc. reg C KN
 • parc. č. 2070/12 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 26 m2 v celosti, parc. reg C KN
 • parc. č. 2070/13 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 271 m2 v celosti, parc. reg C KN

vedených Katastrálnym odborom Okresného úradu Komárno na LV č. 1957 vo vlastníctve Obce Pribeta

v prospech:

Rolanda Szetei, Mierová 57, Pribeta                                                ½

Lucie Zajíčkovej, Trávna 8, Nové Zámky                            ½

za kúpnu cenu 3 eur/m2.

podľa §9a ods. 8 písm. e)  Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Ide o predaj pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa, nakoľko žiadatelia plánujú na uvedenom pozemku postaviť rodinný dom, čo prispeje k rozvoju obce.

U z n e s e n i e

č. 544/2017  

Obecné zastupiteľstvo  v Pribete

schvaľuje

zámer predaja pozemkov

 • parc. č. 11/3 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 584 m2 v celosti, parc. reg C KN
 • parc. č. 11/63 – záhrady a nádvoria o výmere 155 m2 v celosti, parc. reg C KN
 • parc. č. 11/64 – vinice o výmere 102 m2 v celosti, parc. reg C KN

vedených Katastrálnym odborom Okresného úradu Komárno na LV č. 1957 vo vlastníctve Obce Pribeta

v prospech:

Norberta Vargu, Novozámocká 3, Pribeta v podiele 1/1

za kúpnu cenu 3 eur/m2.

podľa §9a ods. 8 písm. e)  Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Ide o predaj pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa, nakoľko žiadateľ plánuje na uvedenom pozemku postaviť rodinný dom, čo prispeje k rozvoju obce.

Zoznam aktualít

Zámer predaja pozemkov
Voľby do orgánov samosprávnych krajov - Választások a regionális önkormányzati szervekbe
Výberové konanie - Pályázati felhívás
Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní členov a náhradníkov do OVK k voľbám do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017
Voľby do orgánov samosprávnych krajov - Választások a regionális önkormányzati szervekbe
Komunitné centrum - Közösségi központ
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce 2017 - 2024
Komunitný plán sociálnych služieb 2017- 2022
Zmena ordinačných hodín detskej lekárky - Változás a gyermekorvos rendelési idejében
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky - 5.3.2016 - Választások a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsába
1 2 3 [>]

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Správy SME: