• AKTUALITY
  • SÚČASNOSŤ
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Zámer predaja pozemkov

U z n e s e n i e

č. 560/2017   

Obecné zastupiteľstvo  v Pribete

schvaľuje

zámer predaja pozemkov

parc. č. 1951/1 o výmere 743 m2 – zastavané plochy a nádvoria, parc. reg. C KN

parc. č. 1951/2 o výmere 16 m2 – zastavané plochy a nádvoria, parc. reg. C KN

parc. č 1952 o výmere 47 m2 – zastavané plochy a nádvoria, parc. reg. C KN

parc. č. 1953 o výmere 68 m2 – zastavané plochy a nádvoria, parc. reg. C KN

vedených v evidencii nehnuteľností Katastrálneho odboru Okresného úradu Komárno na LV č. 1957 pre k.ú. Pribeta

v prospech:

Milady Kajanovej, rod. Kajanovej, Á. Fesztyho 9, Hurbanovo v podiele 1/1

za kúpnu cenu 3 eur/m2.

podľa §9a ods. 8 písm. e)  Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Ide o predaj pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa, nakoľko žiadateľ plánuje na uvedenom pozemku postaviť rodinný dom, čo prispeje k rozvoju obce.

U z n e s e n i e

č.  561/2017

Obecné zastupiteľstvo v Pribete

schvaľuje

zámer predaja časti pozemkov vedených Katastrálnym odborom Okresného úradu Komárno na LV č. 1957 v k.ú. Pribeta

11/39 – záhrady, parc. reg C KN o celkovej výmere 426 m2

a 11/100 – zastavané plochy a nádvoria, parc. reg. C KN o celkovej výmere 239 m2 v zmysle geometrického plánu č. 35974672-305/2017 zo dňa 24.10.2017 vyhotoveného MHLGEO s.r.o., Záhradnícka 16, Komárno, ktorý je vo vlastníctve Obce Pribeta

v prospech:

Gašpara Dobosiho, Nový rad 34, Pribeta, v podiele 1/1

za kúpnu cenu 3 eur/m2.

podľa §9a ods. 8 písm. e)  Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Ide o predaj pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa, nakoľko žiadateľ plánuje pozemok vyčistiť a zasadiť na ňom vinohrad, čo prispeje k úprave vzhľadu obce.

Zoznam aktualít

Vianočné trhy - Karácsonyi vásár
Zámer predaja pozemkov
Komunitné centrum - Közösségi központ
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce 2017 - 2024
Komunitný plán sociálnych služieb 2017- 2022
Zmena ordinačných hodín detskej lekárky - Változás a gyermekorvos rendelési idejében
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky - 5.3.2016 - Választások a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsába
Kastračný projekt pre psov - Kutya ivartalanítás
Výsledky volieb do samosprávy obce Pribeta 15.11.2014
VIZUALIZÁCIA PLÁNOVANÉHO HLAVNÉHO NÁMESTIA - AZ ÚJ FŐTÉR LÁTVÁNYTERVE

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Správy SME: