• AKTUALITY
  • SÚČASNOSŤ
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Voľné pracovné miesto - učiteľ MŠ

Oznámenie voľného pracovného miesta

Obec Pribeta, Hlavná 113, 946 55 Pribeta ako zriaďovateľ

Materskej školy, Kvetná 39, 946 55 Pribeta

v zmysle §11a ods.1 zákona NR SR č. 390/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste

pre pedagogického zamestnanca:

učiteľ pre predprimárne vzdelávanie (učiteľ materskej školy)

Predpokladaný termín nástupu  1.9.2018 – 100%-ný úväzok

Kvalifikačné predpoklady: v zmysle Vyhlášky MŠ SR č.437/2009 Z .z. ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov.

Ďalšie požiadavky :

  • znalosť práce s PC, Word, Excel, internet,
  • flexibilita, kreativita,
  • zodpovednosť,
  • kladný vzťah k deťom,
  • bezúhonnosť.

Stručná charakteristika:

výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom, učiteľ  pre predprimárne vzdelávanie (učiteľ materskej školy).

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom a dokladmi o vzdelaní  je potrebné doručiť písomnou formou

do 20.7.2018  na adresu :
Obec Pribeta

Hlavná 113

946 55 Pribeta.

Z dôvodu spracovania žiadosti je potrebné uviesť Váš súhlas na spracovanie osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Zoznam aktualít

Určenie volebných obvodov a počtu poslancov v nich pre voľby do orgánov samosprávy obcí 2018 v obci Pribeta – Perbete község választókerületeinek és képviselők számának meghatározására az egyes választókerületekben a 2018 évi önkormányzati választásokhoz
Voľby do orgánov samosprávy obcí: Informácie pre voliča - Választások a helyi önkormányzati szervekbe: Tájékoztatás a választók számára
Voľné pracovné miesto - učiteľ MŠ
Ochrana osobných údajov
Zníženie energetickej náročnosti budovy OcÚ Pribeta
Komunitné centrum - Közösségi központ
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce 2017 - 2024
Komunitný plán sociálnych služieb 2017- 2022
Zmena ordinačných hodín detskej lekárky - Változás a gyermekorvos rendelési idejében
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky - 5.3.2016 - Választások a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsába
1 2 3 [>]

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Správy SME: