• AKTUALITY
  • SÚČASNOSŤ
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Oznámenie nastúpenia náhradníka

O Z N Á M E N I E
nastúpenia náhradníka na poslanca Obecného zastupiteľstva v Pribete


Poslancovi Obecného zastupiteľstva v Pribete p. Norbertovi Zsitvovi zanikol mandát poslanca obecného zastupiteľstva získaný vo voľbách do samosprávy obce Pribeta dňa 10.11.2018, nakoľko dňa 16.11.2018  bola písomnosť „Vzdanie sa mandátu poslanca“ doručená na Obecný úrad v Pribete. Pán Norbert Zsitva v súlade s § 25 ods. 2, písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa písomne vzdal mandátu poslanca Obecného zastupiteľstva v Pribete, ktorý získal vo voľbách do orgánov samosprávy obce Pribeta konaných dňa 10.11.2018, nakoľko v týchto voľbách bol zvolený aj za starostu obce Pribeta.


V zmysle § 192 ods. 1 zákona č. 180/2014 Zb. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov ak zanikol mandát poslanca obecného zastupiteľstva, nastupuje ako náhradník kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov vo volebnom obvode, v ktorom zanikol mandát. V prípade rovnosti hlasov sa postupuje primerane podľa § 189 ods. 2 a 3.
V zmysle § 192 ods. 2 zákona 180/2014 Zb. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov starosta Obce Pribeta – Jozef Koša dňom 20.11.2018 oznamuje nastúpenie náhradníka za poslanca obecného zastupiteľstva
ThDr. Zoltána Erdélyiho
s platnosťou dňom vyhlásenia, t. j. 20.11.2018. Novonastúpený poslanec obecného zastupiteľstva zloží zákonom predpísaný sľub na ustanovujúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva.

V Pribete, 20.11.2018

Jozef Koša, starosta obce Pribeta

Zoznam aktualít

Oznámenie v zmysle § 23 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie - Értesítés
Verejná vyhláška - nájomné bytové domy 2 x 6 b.j.
Oznámenie nastúpenia náhradníka
Výsledky volieb do samosprávy obce Pribeta dňa 10.11.2018
Verejná vyhláška - oznámenie o začatí stavebného konania - Odkanalizovanie obce Pribeta
Ochrana osobných údajov
Zníženie energetickej náročnosti budovy OcÚ Pribeta
Komunitné centrum - Közösségi központ
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce 2017 - 2024
Komunitný plán sociálnych služieb 2017- 2022
1 2 3 [>]

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Správy SME: